Przebudowa chodnika wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej w sięgaczu ul. Wileńskiej w Oleśnicy

25. maj 2017

Zakończyły się prace związane z budową ciągu pieszo - rowerowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Klonową a ul. Wileńską wzdłuż istniejącego budynku mieszkalnego Klonowa 12 – 12d.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano ścieżkę rowerową dwukierunkową z kostki betonowej bezfazowej o szerokości 2,0 m oraz chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,5 m.

W ramach zadania zaprojektowano dojścia do istniejącego parkingu o szerokości 1,5 m w ilości 7 sztuk. Wzdłuż istniejącego parkingu zaprojektowano opaskę z kostki betonowej o szerokości 1,0 m.

Wykonane ciągi piesze i rowerowe dowiązano do istniejących ciągów przebiegających wzdłuż ul. Wileńskiej, Klonowej i Sikorskiego tworząc spójną sieć pieszo – rowerową w tym rejonie. Przyczyniło się to do uporządkowania ruchu rowerowego w tym rejonie, poprawy komfortu przejazdu i zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko pieszych i rowerzystów, ale wszystkich użytkowników dróg.

Pomiędzy opaską parkingu a ścieżką rowerową jak również w miejscu istniejących pasów zieleni wykonano tereny zielone obsadzone krzewami liściastymi i iglastymi zimozielonymi co pozwoliło na stworzenie estetyczno-funkcjonalnej strefy zieleni w obrębie przebudowywanego sięgacza. Znalazło się również miejsce dla ustawienia koszy śmietnikowych, które wygospodarowano między chodnikiem i ścieżką a zatokami parkingowymi.

Roboty wykonał Piotr Schabikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji inż. Piotr Schabikowski z siedzibą Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica.

Zadanie zrealizowane zostało z budżetu Miasta Oleśnica – Sekcji Dróg Miejskich. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 170.316,53 zł.

Sekcja Dróg Miejskich ul. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, tel/fax 717889416, NIP: 911-190-55-94