Rozbudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wojska Polskiego

6. grudzieñ 2016

Rozbudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wojska Polskiego.

Kończą się prace związane z budową chodnika i ścieżki rowerowej w przebiegu od ul. Klonowej,  gdzie ścieżka i chodnik łączą się z istniejącymi już ścieżką rowerową i chodnikiem, dalej wzdłuż ul. Sikorskiego po stronie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wzdłuż ulicy Wojska Polskiego – Osiedlowa w terenie zielonym przyległym do budynków mieszkalnych i po zakończeniu robót budowlanych przez firmę MILANO połączy się z istniejącą ścieżką biegnącą wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Łączna długość ścieżki wyniesie ok. 400 m.

Wykonano parking rowerowy, na którym obecnie zamontowano 6 stojaków rowerowych z możliwością zamontowania dodatkowych 12 stojaków. Przebudowano również fragment chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Klonowej w celu dostosowania wysokościowego istniejącego chodnika do projektowanego przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych. W ciągu ulicy Klonowej zlikwidowano przejście dla pieszych zlokalizowane w odległości ok. 50 m od skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze schodami łączącymi chodnik z dotychczasowym przejściem. Nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy wykonano w obrębie skrzyżowania ulicy Klonowej i Sikorskiego. Wykonano również dodatkowe przejście przez ul. Sikorskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Kleeberga, a także poprawiono przejście dla pieszych i wykonano przejazd rowerowy przez łącznik ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Sikorskiego.

Zmiany te, szczególnie zmiana w ul. Klonowej, zwiększą nie tylko wygodę dla użytkowników, ale  przede wszystkim przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie.

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania na istniejącej jezdni i zatokach parkingowych w ulicy Wojska Polskiego – Osiedlowa (na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego) została wymieniona na nową warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni ok. 3300 m2.

Cała inwestycja przyczyni się do uporządkowania ruchu rowerowego w tym rejonie, poprawy komfortu przejazdu i zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko pieszych i rowerzystów, ale wszystkich użytkowników dróg.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica., który obecnie prowadzi prace porządkowe i poprawkowe tych elementów robót, do których Inwestor miał zastrzeżenia w trakcie przeprowadzania rozpoczęcia czynności odbiorowych w dniu 23.11.2016 r. Całkowite zakończenie wszystkich prac i odbiór obiektu przez Inwestora zaplanowano na dzień 02.12.2016 r.

Zadanie realizowane jest z budżetu Miasta Oleśnica – Sekcji Dróg Miejskich. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 692.076,40 zł.

Sekcja Dróg Miejskich ul. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, tel/fax 717889416, NIP: 911-190-55-94