Fundusze Europejskie
Strona główna/Kontakt/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sekcja Dróg Miejskich z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400) przy ul. B. Krzywoustego 31C, reprezentowana przez Krzysztofa Finka – Dyrektora, tel. 71 788 94 16, adres e-mail: .
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Danuta Majcher, adres email: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu: realizacji ustawowych uprawnień związanych: 
  1. z uzyskaniem opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, w tym opłaty dodatkowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr VI/39/2011r. z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi , sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2011 r. nr 108, poz. 1737) zmienionej uchwałami Rady Miasta Oleśnicy nr XVII/132/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r., poz. 1407), nr XVIII/143/2012 z dnia 29 marca 2012 r., (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r., poz. 1534), nr V/28/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2015 r., poz. 1106), nr XVI/121/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2016 r. poz. 128) i nr XIX/149/2016 z dnia 30 marca 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2016 r. poz. 1783) oraz nr XX/205/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2020 poz. 4332)
  2. rejestracją wpłat, archiwizacji dokumentów księgowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).;
  3. podjęcia czynności windykacyjnych zmierzających do egzekucji należności publicznoprawnych, w tym dochodzenia należności przy udziale sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz organów egzekucyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 1966 r, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 1427 z późn. zm. ).
 4. Obowiązek podaniea danych osobowych wynika z aktów prawnych, o których mowa w pkt.3.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. podmioty, którym zlecona zostanie windykacja należności na etapie przedsądowym, postępowania sądowego i postępowania egzekucyjnego,
  2. podmiot obsługujący strefę płatnego parkowania i jej klientów,
  3. operator pocztowy, któremu zlecone zostanie doręczenie kierowanej do Pana/Pani korespondencji,
  4. inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności przez okres wskazany w przepisach prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej, archiwizacji oraz przepisów prawa odnoszących się do przedawnienia roszczeń wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i ustawy z dnia 16 czerwca1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono postępowanie. Okres ten może być przedłużony, w przypadku, gdy bieg terminu przedawnienia został przerwany lub zawieszony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 c, Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał:
  1. od poprzedniego właściciela pojazdu,
  2. z Rejestrów: PESEL, Centralnej Ewidencji Pojazdów, z Centralnej Ewidencji Kierowców, Centralnej Ewidencji Kart Parkingowych, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
do góry