Fundusze Europejskie
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sekcja Dróg Miejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sekcji Dróg Miejskich

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy niedostępne

  • wybrane dokumenty, nie posiadają prawidłowej struktury redakcyjnej
  • wybrane treści na stronie nie posiadają w pełni prawidłowej struktury redakcyjnej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Aneta Gabryliszyn-Paliwoda, aneta.paliwoda@sdm.olesnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 788 94 16 - wewnętrzny 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sekcja Dróg Miejskich,
ul. Bolesława Krzywoustego 31C, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dla Klientów dostępne jest 1 dojście do budynku od ul. Bolesława Krzywoustego, gdzie mieści się wejście główne po schodach, dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się pochylnia, drzwi otwierane ręcznie, brak ograniczeń w obszarze kontroli; dojazd do budynku od ul. Bolesława Krzywoustego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia, budynek parterowy. W budynku nie ma wind. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Wjazd do budynku wyposażony jest w pochylnię dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie zastosowano informacji głosowej, pętli indukcyjnych oraz innych urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu przed budynkiem znajduję się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane w pobliżu pochylni.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku Sekcji Dróg Miejskich nie ma ograniczeń we wstępie osób z psami asystującymi.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W Sekcji Dróg Miejskich nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

do góry