Fundusze Europejskie

Wykaz dróg

Droga gminna

zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) jest to droga o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Oleśnicy następuje w drodze uchwały Rady Miasta Oleśnicy, po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych miasta Oleśnicy jest starosta, a organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem jest wojewoda.

do góry